Delprøve 1 Første Tekst

Oslo

Oslo er Norges hovedstad og største -Eks-, og dessuten en av de eldste byene i landet. Oslo utgjør også en kommune og et fylke og ligger innerst -1- Oslofjorden, med bysenteret innerst i de to vikene Pipervika og Bjørvika. Bysenteret omfatter også området mellom disse vikene og det tilstøtende området like nordenfor. -2- Oslo (som også omfatter områder i de tilstøtende kommunene), har fra 2018 over én million innbyggere.

Den administrative enheten Oslo omfatter fjordstrekningen mellom Lysakerelvas munning i vest og Gjersjøelvas munning i sørøst og -3- nordover helt til grensen mot Oppland (fra 2020 Innlandet) og Buskerud (fra 2020 Viken) langt inne i Nordmarka. I både øst og vest -4- Oslo til Akershus (fra 2020 Viken). Den bymessige bebyggelsen omfatter ⅓ av kommunens areal, vesentlig i de lavereliggende områdene nær fjorden samt i Groruddalen, som fører nordøstover til Romerike. De resterende ⅔ av kommunens areal består av store, høyereliggende skogstrekninger, Nordmarka med Sørkedalen og Maridalen i nord, Lillomarka i nordøst, nord for Groruddalen, og Østmarka i sørøst, sør for Groruddalen.

Oslo er fra 2004 inndelt i 15 bydeler med hver sin -5- og med bydelsutvalg oppnevnt av bystyret. Sentrum og Marka står utenfor bydelsordningen; disse er regnet som «fellesområder» for kommunens innbyggere. Innbyggerne her får sine tjenestetilbud dekket av den nærmeste bydelen.

Oslo hører til Oslo politidistrikt, Oslo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Oslo kommune omfattes av fem prosti med 38 sokn i Den norske kirke. Prostiene er Nordre Aker, Oslo domprosti, Søndre Aker, Vestre Aker og Østre Aker, alle hører til Oslo bispedømme.

Oslo har egen fylkeskommunal status fra 1842; før dette tilhørte byen Akershus. Fra denne tid har kommunen og fylket Oslo i geografisk -6-, og også med hensyn til forvaltningen, vært synonyme begreper. Oslo har siden 1837, da det kommunale selvstyret ble innført, fått flere byutvidelser i Aker, det tidligere omkringliggende herredet; de største utvidelsene ble gjennomført i 1859 og i 1878, før Aker i sin helhet ble -7- i byen i 1948. Et mindre område, Tangerud-området (252 dekar), ble overført fra Skedsmo i 1980.

Oslos befolkning har klare -8- med hensyn til alder, kjønn og sivilstatus. Den er preget av en lavere andel barn, særlig i skolealder, og en høyere andel i yrkesaktiv alder (20–66 år) enn landet som helhet. Andelen eldre er over 67 prosent lavere enn i landet som helhet; andelen for grupper over 80 år er imidlertid som i landet som helhet. Byen har en overrepresentasjon av gruppene over 86 år og øker -9- med stigende alder. Forskjellene i alderssammensetning mellom Oslo og hele landet dempes imidlertid over tid, blant annet øker barneandelen noe i Oslo -10- de økte fødselstallene i byen. Den fortsatt lavere fødselshyppigheten i Oslo og ikke minst den regelmessige netto utflyttingen av barn, særlig i førskolealder, fører til at byen også i årene fremover vil ha en noe lavere andel barn enn landet som helhet. Nettoutflyttingen av førskolebarn må sees i sammenheng -11- en tilsvarende netto utflytting av personer fra 30 til 39 år, vesentlig til Akershus. Aldersgruppen 20–29 år har derimot netto innflytting til Oslo. Ved å -12- det geografiske aspektet, hvilke områder Oslo har netto inn- og utflytting i forhold til, trer det frem et bilde av Oslo som et viktig innflyttingsfylke for personer under 30 år fra hele landet, -13- mange nyetablerte (30–39 år, gjerne med små barn) flytter ut til Akershus.

Oslo har et lite kvinneoverskudd på 1004 kvinner per 1000 menn, mot 986 kvinner per 1000 menn i landet som helhet (2016). Befolkningen karakteriseres ellers av en stor andel -14-; enpersonhusholdningene utgjør 47,4 prosent av alle husholdningene mot 38,1 prosent for landet som helhet (2016).

Oslo har størst innvandrerbefolkning av landets fylker; 118 337 eller 22,3 prosent av befolkningen hadde innvandrerbakgrunn (begge foreldre født i utlandet uavhengig av statsborgerskap) mot 7,9 prosent i landet som helhet (2005). Av innvandrerbefolkningen i Oslo hadde om lag 80 prosent ikke-vestlig bakgrunn. Innvandrerbefolkningens andel varierer sterkt både geografisk og med hensyn til alder. -15- 32 prosent av innvandrerne i Norge bor i Oslo, og 36 prosent av innvandrerne kommer fra ikke-vestlige land. Størst andel av innvandrerbefolkning finnes på Søndre Nordstrand, i Groruddalen og i Gamle Oslo. I bydelen Søndre Nordstrand hadde således 40 prosent av folkemengden innvandrerbakgrunn, herav 37 prosent fra ikke-vestlige land (2005). Innvandrerbefolkningen er -16- ung og med relativt høye barnetall.

Thorsnæs, Geir. (2020, 17. februar). Oslo. I Store norske leksikon. https://snl.no/Oslo [Lest 05 april 2020].


Delprøve 1 Første Tekst, Oppgave 1

“Oslo”

Det er tre forskjellige svaralternativer til hver del i teksten. Merk at kun ett alternativ er riktig. Trykk på det alternativet du mener er riktig.

Eksempel.

  • metropol
  • landsby
  • by

 

 

I fullversjonen av oppgavene får du totalt 16 oppgaver per Delprøve 1 Første Tekst. Med Diamant medlemskap får du tilgang til hele 11 eksempeltester.