Skriftlig produksjon - Sett 11, Emne 2 - Eksempelsvar

Bør barna straffes når de gjør noe galt?

Det er mange utfordringer som møter foreldre når det gjelder oppdragelse av et barn. Barna møter mange aktører i sin hverdag som påvirker dem både negativt og positivt. Foreldrene skal være en hovedaktør i barnas utvikling og gi dem en riktig og god oppdragelse, slik at de møter verden med sikkerhet og trygghet. En av forutsetningene for å lykkes med dette er at foreldrene alltid tenker på barnas behov og interesser. 

At foreldre har plikt til å oppdra sine barn, er ikke noe man tviler på. Mange foreldre bruker god kommunikasjon i møte med sine barn, mens andre bruker vold. Det står imidlertid klart i barneloven at foreldre ikke skal bruke vold i oppdragelsen.

Barn er sårbare, og det å være et barn betyr blant annet at man ikke er moden nok til å fatte viktige avgjørelser i sitt liv. Barna har ikke nok erfaring til å møte hverdagen. Derfor skal en voksen være en støtte for barna og ikke en tyrann. Fysisk avstraffelse er forbudt og bør aldri brukes, da det skader barna. Man bør heller ikke bruke trusler og psykologisk vold.

På den andre siden er det også viktig å nevne at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn hvor mange har forskjellige bakgrunner. I enkelte kulturer er straff en del av oppdragelsen, mens i andre kulturer er det ikke det. Det varierer også fra en familie til en annen. Ved å straffe et barn gir en forelder i tillegg beskjed om at oppførselen eller handlingen ikke er akseptabel. Det kan være veldig effektivt i situasjonen.

Et annet poeng er at ikke alle avstraffelser er negative. De beskytter barnet mot noe som potensielt kan skje. Mange foreldre er beskyttende, da det er mye ulovlig bruk av alkohol og narkotika hos unge folk. Dette kan være noe som bekymrer foreldre når de må samtykke når barnet spør om å få gå ut med venner. Her er det viktig å ha god kommunikasjon og jobbe sammen for å finne en løsning som fungerer for begge parter.

Jeg synes at det er forskjell på å straffe og å bruke vold. Å straffe et barn behøver ikke nødvendigvis bare å være negativt, så lenge man ikke bruke krenkelser og straffbare handlinger mot barnet. Ved å straffe sine barn når de gjør noe galt, lærer foreldre dem at alle handlinger vi gjør, har konsekvenser. Man skal kanskje være oppmerksom på hvordan man straffer sine barn. Jeg vil med dette påpeke viktigheten av at foreldrene alltid forklarer og begrunner hvorfor de straffer, og at barn har utbytte av dette. Å bruke vold er derimot noe jeg tar avstand fra.

Det er stor forskjell på å være en streng forelder og å bruke avstraffelse som metode for barneoppdragelse. Det finnes forskjellige situasjoner hvor grensen er vanskelig å fastsette. Heldigvis spiller barnevernet en viktig rolle når det gjelder foreldrenes bruk av makt mot barna, og jobber kontinuerlig med å forebygge tilfeller der fysisk eller psykisk vold brukes.